Kişisel verileri koruma kanunu

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
A. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:
Türkiye’de Turizm Otelcilik ve Konaklama sektöründe kurulu otelleri ile önde gelen bir marka olan
Jasmin Turizm bünyesinde aşağıdaki Şirketten
•Jasmin Turizm ve Otelcilik TRZ. İNŞ. YAT. TİC. A.Ş.
veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir.
Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait
her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na
uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına
büyük önem vermekteyiz.
Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin temel politikaları arasında olup, Şirketimiz varlığı
süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak
benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketimiz, KVK
Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu
sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah
etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte,
kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.
Şirketimizin “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için
aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:
Başvuru Adresi : Jasmin Turizm
Başvuru E-Posta : info@bluedreamsresort.com
Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi
mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
A. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:
Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’na uygun
olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler,
ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da
otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal
medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz
oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak niyetiyle;
a. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
b. Şirketlerimizi, tesislerimizi, ünitelerimizi ziyaret ettiğinizde,
c. İnternet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
d. Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda
kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk
nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;
a. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların
iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
b. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması,
c. Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın
geliştirilmesi,
d. Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve
benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,
e. Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş
yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme
süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek
amacıyla işleyebilmek,
f. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
(Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların
fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları)
değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.)
g. Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
h. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
i. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve
j. Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi
amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde Şirketimizin ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (E) Maddesinde belirtilen
diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
A. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen
amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede
sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını
eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan
kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte,
aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.
A. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:
KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya
ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu
veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve
kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesi bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket
etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin
alınması kaydıyla KVK Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:
a. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
Misafirlerimiz, içinde bulundukları şartları Şirketimiz ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş
hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler (Misafirimiz
özel nitelikli verisini paylaşarak özel hizmet talep etmesi durumunda; Örneğin boyun fıtığı
nedeniyle ince yastık istemesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep etmesi, fıstık
alerjisi nedeniyle kuruyemiş içermeyen tatlı hazırlamamızı talep etmesi vb.). Misafirlerimizin özel
nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet
sunabilmemiz ve misafirlerimizin bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri
sunabilmemiz için Şirketimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve
sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.
b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hallerde,
– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak
kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
A. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için aşağıdaki
listelenen Jasmin Turizm
• • Jasmin TRZ. İNŞ. YAT. TİC. A.Ş.
yanısıra hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve
özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
A. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:
Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar
dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını
aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
A. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden,
aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması
hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından
ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul
etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel
Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize
iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak;
i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın
üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu
olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok
edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirketler içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir
hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal
görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve
kuruluşlarca paylaşabilecektir.
A. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde
belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi
gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu
kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok
edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
• Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği
Durumlar:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda
belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya
rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• Şirketimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel
kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
A. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla
ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize
iletebilirsiniz. Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da
Şirketimize iletebilirsiniz.
i. Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;
Mehmetçik Mah. 1241 Sok. No: 3 Muratpaşa – Antalya
adresine kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin kimlik fotokopisi) ile bizzat elden
iletebilirsiniz.
i. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya
ii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda;
info@mphotels.com
adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak,
i. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve
Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,
Veri Sorumlusu olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün
içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.
Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki
kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler
eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi
makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü
olduğumuzu bilgilerinize sunarız.